Anasayfa Odadan Mesleki Denetim Uygulaması Başladı

Mesleki Denetim Uygulaması Başladı

02 Mayıs 2021

2021 yılının Mart ayında 2020 yılında alınan ruhsatlara dair analizlerin çarpıcı sonuçlarını ve 1 Nisan 2021 sonrası atılacak adımlar Serbest Mimarlık Hizmeti veren proje müellifleri ile paylaşıldı. Konu ile ilgili Zoom programı aracılığı ile yapılan toplantılarda da ayrıca bilgilendirme yapılarak üyelerin görüşleri alındı. Meslek ortamına dair önemli veriler barındıran analizlerde özetle;

 • Mimarlık ofislerinin sayısının her geçen yıl arttığı,
 • Yeni imzacı mimarların ortaya çıktığı,
 • Son 5 yılda inşaat maliyetlerinin 2 katından fazla artmasına rağmen Mimarlık Hizmet bedellerinin azaldığı,
 • Haksız rekabetin ve niteliksiz işlerin arttığı,
 • İdarelerin kişiye özel uygulamalar yaptığı,

yer almaktaydı.

Bu durumda, üyelerinin her birinin eşit şartlarda mesleki faaliyetini yürütebilmesi, mesleki kazanımların hak edilen değere yükseltilmesi, imzacı mimarların faaliyetlerinin kısıtlanarak sonlandırılması, mimarlığın yalnızca mimarlar tarafından yapılabilmesi için 1 NİSAN 2021 itibarıyla tüm projeler Mesleki Denetim Birimi tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınacaktır.

MESLEKİ DENETİM uygulaması için yapılacak işlemler sırasıyla;

 1. Yapı Tanıtım Formunun projeye uygun olarak doldurulması,
 2. Projenin kayıt altına alınabilmesi için gerekli evrakların çıktı olarak hazırlanması,
  • Tapu
  • İmar durumu
  • Aplikasyon Krokisi
  • Plankote
  • Mimari Proje (2007 ve öncesi .dwg formatında)
 3. Mimari projenin dwg formatında, Yapı Tanıtım Formu ve belgelerin çıktı olarak odaya ulaştırılarak onay alınması, (Evraklar fotokopi olarak teslim edilmelidir, evrak fotoğrafları üzerinden işlem yapılamamaktadır.)
 4. Mesleki Denetim bedelinin Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi'ne ait banka hesabına yatırılması,
 5. Ödeme dekontunun odanın mail adresine gönderilmesi,
 6. Onaylanan Mimari Projeye ait Mimari proje Sicil Durum Belgesi'nin ve ödeme makbuzunun teslim alınması,

 

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi 
Banka Hesap Bilgileri

İş Bankası İzmit Şubesi

Şube Kodu: 2400 Hesap Numarası: 2402728
İBAN: TR42 0006 4000 0012 4002 4027 28

 

MESLEKİ DENETİM UYGULAMASININ YASAL DAYANAKLARI

2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği;

Madde 4 —

Serbest mimarlık hizmetleri: Sadece serbest mimarlık hizmetleri tescil belgesi sahibi mimarın ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşıyan mimarın yapmaya yetkili olduğu mimarlık hizmetlerini,

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi: Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen belgeyi,

Mesleki denetim: Mimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak amaçlarıyla, Mimarlar Odası tarafından yürürlükteki standart ve normlara göre incelenerek, mimarın kayıt ve sicillerinin tutulmasını,

Mimari proje müellifi sicil durum belgesi: Mimarın ürettiği projeleri kurum ve kuruluşlara vermeden önce ilgili Mimarlar Odası biriminden aldığı belgeyi,

Mimari fenni mesul sicil durum belgesi: Serbest mimarın fenni mesuliyetini üstleneceği yapının kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeden önce ilgili Mimarlar Odası biriminden aldığı belgeyi,

tanımlamaktadır.

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesine Tabi Mimarlık Hizmetleri

Madde 6 —  Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.

 

Mimarların görev, hak ve sorumlulukları

Madde 15 — Mimarların görev, hak ve sorumlulukları şunlardır;

             a) Mimar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. Mimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

b) Mimarın kendisine tanınmış görev, hak ve sorumlulukları Mimarlar Odası dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

 

Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları

          Madde 16 —Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

          a) Mimarlar Odası, serbest mimarlık hizmetlerinin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

          b) (Değişik - R.G.: 06.02.2010 - 27485 / m.11) “Mimarlar Odası, mimarların hizmetlerini denetlemeye ve sicillerini tutmaya yetkilidir.

Mesleki denetimin yapılmasında uyulacak esaslar

Madde 18 —(Değişik - R.G.: 06.02.2010 - 27485 / m.12)  “Mimarlar Odasının mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi bir kamu kurumu niteliğinde olan Mimarlar Odasının tüzel kişiliği adına yaparlar. 

          Mimar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan serbest mimarlık hizmetlerinin ilgili şartnamelerinde belirlenen zorunlu iş aşamalarını mesleki denetime sunmakla yükümlüdür.

Mimarlar Odasının mesleki denetim yapan birimi aşağıdaki koşulları sağlayan mimara, en geç 15 gün içinde proje mesleki denetimini yapar ve mimari proje sicil durum belgesi düzenler;

          a) Mimarın serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ilgili yıl için tescil yenilemesinin yapılmış olması. 

          b) Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca belirlenmiş asgari koşulları kapsayan sözleşmesi.    

          c) Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve ekleri.

          ç) Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi ve gerekli diğer dokümanlar.

          d) Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura, bu Yönetmeliğin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen mimarlardan ise, serbest meslek makbuzu ya da fatura yerine ücret bordrosu aranır.

          e) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş yapılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına uygun hazırlanmış rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, fotoğraf ve gerekli belgeleri.

          f) Tadilat projelerinde eser sahibi mimarın kendisi değilse, eser sahibinin noter ya da Oda onaylı oluru; eser sahibinin bulunamaması durumunda ise, tebligat ve ilan belgeleri ile mimar ve mal sahibinden ileride doğabilecek tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair taahhütname.