MİMARLAR ODASI AİDAT UYGULAMALARI
22 Temmuz, 2016.

                                                                                                                Ankara : 20.07.2016

                                                                                                                      Sayı      : 04/4581

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE

(Genel Dağıtım)

 

Konu: Aidat Uygulaması hk.

İlgi    : 25.06.2016 tarih 04/3133 sayılı yazımız

 

İlgi yazımız ile,18-19 Mart 2016 tarihlerinde yapılan 45. Dönem Olağan Genel Kurulunda görüşülerek karar alınan Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere TMMOB Yönetim Kuruluna iletilmiş olup, TMMOB Yönetim Kurulunun 14.05.2016 tarihli toplantısında uygun görülerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

 

18-19 Mart 2016 tarihinde yapılan Mimarlar Odası 45. Dönem Seçimli Genel Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda aidatlarla ilgili uygulama hakkında alınan;

 

Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları

Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.

Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

  1. Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
  2. Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
  3. Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans  yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

 

Kararı doğrultusunda, 01 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

 

Uygulamanın bağlı birimlerinize ve üyelerinize duyurulması konusunda gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

 

Hasan TOPAL

Mimar

Genel Sekreter