Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

Mimarlar Odası Öğrenci Üye Kayıt Koşulları

Öğrenci üyelik için başvuran üniversitelerin mimarlık ve ilgili bölümlerindeki lisans öğrencileri;

 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirtir üniversiteden alınmış belge,
 • Oda’ya üye olma isteğini belirten, Oda tarafından hazırlanmış başvuru formu,

ile birlikte okullarının bulunduğu yerdeki Mimarlar Odası Şubelerine başvuracaklar ve kayıtları Şubeler tarafından yapılacaktır.

Not: Kayıt için her hangi bir ücret talep edilmemektedir.

Öğrenci Üye Okul Temsilcilikleri

Kayıt olan öğrenci üyeler, okullarında öğrenci okul temsilciliklerini oluşturacak ve birer temsilcilerini Şube öğrenci temsilciliğini oluşturmak üzere görevlendirerek bağlı olduğu Şubeye bildirecektir. Şubelerin etkinlik bölgelerindeki mimarlık okullarında oluşturulan öğrenci okul temsilciliklerinin her birinden bir temsilci seçilerek Oda Merkezinde Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulacaktır.

Öğrenci Temsilciler Kurulu’nun Çalışma Alanları

Oda-öğrenci ve öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Eğitim üzerine çalışma grupları oluşturmak, odanın düzenlediği panel, sempozyum, kongre, kurultay organizasyonlarında görev almak ve katkıda bulunmak, Öğrencilerin staj, temalı yaz okulları organizasyonlarında, oda tarafından düzenlenen sosyal, kültürel etkinlikler ve geleneksel mimarlık öğrencileri buluşması konularında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Odanın eğitim sorunları ve mesleki alanlarına yönelik politikalarına katkı sağlamak; mimarlık eğitimi ve meslek düzenine ilişkin odanın oluşturduğu veya katıldığı kurullarda çalışma yapmak ve görev almak, TMMOB Öğrenci Temsilciliği’nde Mimarlar Odası’nı temsil etmek.

TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik Yönetmeliği

(40. Olağan Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

Genel Hükümler
Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin “Öğrenci Üye” olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 39. maddesine, Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğine ve TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;

 • Oda: Mimarlar Odası’nı
 • Şube: Mimarlar Odası Şubelerini
 • Yönetim Kurulu: Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nu
 • Öğrenci: Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerini
 • Öğrenci Üye: Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören ve Oda’ya kaydı yapılan lisans öğrencilerini
 • Üye: Mimarlar Odası üyelerini
 • Şube: Üyenin, öğrencisi olduğu mimarlık okulunun yetki alanında bulunan Mimarlar Odası Şubesi’ni ifade eder.
Üyelik
Öğrenci Üyelik Şartları

Madde 5-

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma

b) Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olma

şartları aranır.

Öğrenci Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Madde 6-

a) 4 adet vesikalık fotoğraf

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) Oda’ya üye olma isteğini belirten, oda tarafından hazırlanmış ve öğrencisi olduğu üniversitenin mimarlık bölümünce onaylanan başvuru formu.

Öğrenci Üyelik

Madde 7- Bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki koşulları sağlayanlar, 6 ıncı maddede sayılan belgelerle, ilgili Şubeye başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Öğrenci Üyeliğe kabul edilenlere, Oda Genel Merkezince hazırlanmış Öğrenci Üye Kimlik Belgesi verilir. Şube Yönetim Kurulu, kaydettikleri Öğrenci Üyeleri Oda Yönetim Kurulu’na bildirir. Öğrenci Üye’nin üyeliği, öğrenci üyenin istifası veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle son bulması, halinde biter.

Çalışma İlkeleri
Öğrenci Üye Temsilcileri ve Temsilciler Kurulu

Madde 8- Şube Yönetim Kurulu kararı ile, Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde, Üniversite Öğrenci Temsilcisi, o bölümdeki Oda’nın öğrenci üyeleri arasından seçimle belirlenir. Etkinlik alanında birden fazla Mimarlık Bölümü olan Mimarlar Odası Şubelerinde, öğrenci okul temsilcilerinin katılımıyla, Şube öğrenci temsilciliği oluşturulur. Oda merkezinde ise, öğrenci okul temsilcilerinin katılımı ile Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulur. Öğrenci Temsilciler kurulunun çalışma alan, ilke ve yöntemleri, Temsilciler Kurulu ve Oda tarafından birlikte belirlenir. Oda, Merkez ve şube yönetim kurulları Temsilciler Kurulunun da temsilcilerinin belirlenen çalışma alanları, ilke ve yöntemleri doğrultusundaki çalışmalarına katkı verirler.

Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkileri

Madde 9-

a) Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nin öğrencilere yönelik program ve çalışmalarından ve Oda’nın sağladığı “Meslek pratiği – Staj” olanaklarından öncelikli olarak yararlanması gözetilir.

b) Şube Yönetim Kurulu kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına “Öğrenci Üye” statüsüyle katılabilirler.

c) Oda’nın öğrenci katılımı olan ulusal ve uluslararası etkinlikleri katılımcıları öncelikli olarak öğrenci üyeler arasından seçilir

d) Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

Son Hükümler

Mali Hükümler
Madde 10- Öğrencilerden giriş ve üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci çalışmaları ile ilgili olarak yapılacak giderler, ilgili Oda birimi tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik 14,15,16 Nisan 2006 Oda Genel Kurul kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.